Jobsøger

Velkommen til dig som søger et fleks- eller skånejob


Her kan du som jobsøger finde ledige fleksjobs og skånejobs, men også få gode råd og vejledning til din jobsøgning.

Du kan også drage stor nytte af at benytte Jobværkstedet, hvor du får konkrete redskaber, som kan hjælpe dig i din jobsøgning. Klik her for at gå til Jobværkstedet.

Et job med løntilskud er i korte træk:

• Et tilbud til førtidspensionister, der gerne vil i arbejde
• En stilling på særlige vilkår
• Et job, hvor løn og arbejdsvilkår aftales individuelt 
• En aftale mellem dig og arbejdsgiver - som kommunen altid skal godkende


Ny reform af førtidspension og fleksjob
1. januar 2013 trådte nye regler i kraft. Hvad kommer det til at betyde for dig?

Midlertidigt fleksjob
Første fleksjob bevilges for 5 år for alle. Når den 5-årige periode udløber tager Jobcentret stilling til om betingelserne fortsat er opfyldt. For personer under 40 år, gives fleksjobbet for 5 år af gangen indtil de fyldte 40 år. For personer over 40 år, kan der efter det første fleksjob, få et permanent fleksjob, såfremt kommunen vurdere det.

Ansat i fleksjob. / Løn
Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. Du får løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats du reelt yder.
Derudover kan du søge et Flekslønstilskud fra Jobcentret, svarende til 98 % af den højeste dagpengesats. Størrelsen på flekslønsstilskuddet afhænger af lønnen og aftrappes med 30 % op til en lønindtægt (Inkl. Pension) på ca. 13.000 kr. og derefter med 55 %.

Klik her for at komme til Gigtforeningens hjemmeside.

Effektive arbejdsindsats
Du kan ansættes i fleksjob fra 2 timer ugentligt og opefter. Det er din effektive arbejdsindsat der afgør din løn udbetaling fra arbejdsgiver.

Eks.: ”Lars” er ansat på en virksomhed i 14 timer om ugen, men pga. fysiske og psykiske skånehensyn og behov for ekstra pauser, aflønnes han med 7 timer om ugen, fordi den effektive arbejdsindsat vurderes at være nedsat med 50 %.

Ny lovgivning giver ansatte i fleksjob et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.

Fastholdelse på hidtidige arbejdsplads.
Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads:
1. Når man har været ansat på arbejdspladsen under de sociale kapitler eller særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det er ikke en betingelse at personen under denne ansættelse opfylder betingelserne for fleksjob
2. Ansættelse i fleksjob afhænger naturligvis af om man opfylder fleksjob betingelserne

Ledighedsydelse
Ledighedsydelse udgør 89 % af højeste dagpengesats.
For forsørger, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 80 % af højeste dagpengesats.
For ikke-forsørgere, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 60 % af højeste dagpengesats.
Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af eventuelt ægtefælles indkomst og formueforhold.

Ledige fleksjobber skal være aktive jobsøgende
Når du modtager ledighedsydelse, har du pligt til at være aktiv jobsøgende. Er du ikke aktiv jobsøgende, har Jobcentret pligt til at give dig en frist på 3 uger til at dokumenterer din aktive jobsøgning. Jobcentret har også pligt til at lægge en jobsøgningsplan med dig. Efter periodens udløb, skal Jobcentret vurdere, om du har været aktivt jobsøgende. Har du ikke det, mister du retten til ledighedsydelse.

CV på Jobnet.dk
Du skal senest 3 uger efter, at du har opnået ret til ledighedsydelse, have indlagt dit CV på www.jobnet.dk. Min side ved brug af NemID. Ved manglende rettidig aktivering af CV i Jobnet, sker der fradrag i ledighedsydelsen for de dage, hvor CV´et ikke har været lagt ind.

Rådighedsvurdering
Er der tvivl om, hvorvidt du reelt står til rådighed for et fleksjob, skal Jobcentret afprøve rådigheden. Dette kan ske ved at give dig et vejlednings-/ opkvalificeringstilbud eller en virksomhedspraktik. Hvis det herefter viser sig, at du ikke står til rådighed, mistes retten til ledighedsydelse.

Generhvervelse af retten til ledighedsydelse
Har du mistet retten til ledighedsydelse, kan du opnå ret til ydelsen igen efter 9 måneders ansættelse i fleksjob indenfor en periode på 18 måneder.

Fleksydelse
Fleksydelse minder meget om efterløn.
Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.
Fleksydelsesordningen bliver de kommende år gradvist ændret fra en femårig til en treårig ordning – som det også er tilfældet for efterlønsordningen.

Hovedelementerne i den treårige fleksydelsesordning er følgende:
Fleksydelsesalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år
Fleksydelsesperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år
Fleksydelsen bliver forhøjet, så den svarer til dagpengesatsen
Fradraget i fleksydelsen for pensionsopsparinger bliver skærpet

Selvstændige
Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Tilskuddet udgør maksimalt 127.000 kr. pr. år (2013-niveau)

Er du ansat i den gamle fleksjob ordning?
Er du ansat i den gamle fleksjob ordning, vil du ved ledighed eller jobskifte overgå til de nye regler af 1. januar 2013. Vi henviser derfor midlertidigt til beskæftigelsesministeriets hjemmeside, mens denne side udarbejdes og opdateres.
Klik her for at læse "Reform af førtidspension og fleksjob".

Et job med løntilskud
Et job med løntilskud er et tilbud til dig, der er på førtidspension, men som fortsat har ambitioner om at gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Du bliver ansat på særlige vilkår, hvor der tages hensyn til din nedsatte funktionsevne. Det hjælper kommunen dig med til at sikre - før, under og efter ansættelsen.

Din løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftaler du med din kommende arbejdsgiver - i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. Det hele skal være beskrevet i ansættelseskontrakten. Ligesom der skal stå, hvor længe kommunen har bevilget løntilskuddet. Flytter du kommune, er det din nye kommune, der bestemmer, om du kan fortsætte dit job på uændrede vilkår.

Klik her for at læse om Ted Sandbech, der er førtidspensionist i job med løntilskud.

Gode muligheder for praktisk støtte
Dine chancer for at få job er rigtig gode - uanset handicap. Er fx dit syn eller hørelse meget nedsat, kan du få tilknyttet en personlig assistent eller tolk, som hjælper dig med alt det praktiske. Kræver jobbet særlig oplæring, er det måske en mentor, du i en periode har brug for. Mentoren kan både være en af dine nye kolleger eller en ekstern konsulent. 

Klik her for at læse om Lisbeth Eltong, der er førtidspensionist i job med løntilskud.

Bliv godkendt af kommunen
Det er kommunen, der har ansvaret for at oprette job med løntilskud hos både offentlige og private virksomheder. Derfor er det også kommunen, der i sidste ende afgør, om du kan blive godkendt. Men er du først blevet enig med en arbejdsgiver om løn og arbejdsvilkår, bakker kommunen hurtigt op om beslutningen.Til sidens top